Thủ thuật WooCommerce hay nhất

Khi xây dựng website bán hàng bằng mã nguồn WordPress thì không thể thiếu WooCommerce. Đây là một plugin được sử dụng có khả tùy biến dễ dàng. Nếu bạn đang có ý định thiết kế một trang web bán sản phẩm online thì hãy tìm hiểu ngay một số Thủ thuật WooCommerce hay nhất dưới đây.

Các thủ thuật WooCommerce nên tham khảo

Các đoạn mã này bạn đều đưa hết vào trong file functions.php

Tùy biến trang single Single Product Page

1. Xóa hiển thị giá

remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );

2. Xóa hiển thị chuyên mục

remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40 );

3. Thêm giá liên hệ

function wc_custom_text( $post_excerpt )
{
$content = '<div class="sdt"><b>Giá liên hệ: <a style="color:#fff!important" href="tel:0123456789">0123456789</a></b></div>';
return $content.'<br>'.$post_excerpt;
}
add_filter('woocommerce_short_description', 'wc_custom_text', 10, 1);

4. Hiển thị nút mua hàng kể cả khi không thêm giá bán

function item_is_purchasable( $purchasable, $product ){
if( $product->get_price() == 0 )
$purchasable = true;
return $purchasable;
}
add_filter('woocommerce_is_purchasable','item_is_purchasable', 10, 2);

5. Thêm nút mua ngay vào Woocommerce

6. Sửa tiêu đề trong mô tả sản phẩm (edit product description heading)

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs', 98 );
function woo_rename_tabs( $tabs ) {

$tabs['additional_information']['title'] = __( 'Mô tả chi tiết' );
return $tabs;

}

7. Thay đổi text “add to cart ” hoặc “thêm vào giỏ”

add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' ); 

function woo_custom_cart_button_text() {

return __( 'MUA NGAY', 'woocommerce' );
}

8. Thêm văn bản phía sau mô tả sản phẩm

add_filter('woocommerce_short_description','add_text_short_descr');
function add_text_short_descr($description){
$text='Đây là văn bản';
return $description.$text;
}

9. Thêm văn bản sau nút mua hàng (Add to Cart)

add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'add_content_after_addtocart_button_func' );
function add_content_after_addtocart_button_func() {
echo '<div class="second_content">Place your content here!</div>';
}

10. Xóa bỏ button add to cart

remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );

11. Chỉnh sửa Header trang sản phẩm

Sửa tại tập tin header-product-top.php (woocommerce/single-product/headers/header-product-top.php)

12. Thay đổi chữ “Related products” thành văn bản tùy ý

function change_rp_text($translated, $text, $domain)
{
if ($text === 'Related products' && $domain === 'woocommerce') {
$translated = esc_html__('Sản phẩm liên quan', $domain);
}
return $translated;
}

13. Thêm giá bán tùy chỉnh sử dụng Advanced Custom Fields (ACF)

// GIÁ BÁN TÙY CHỈNH
function cw_change_product_price_display($price) {
echo '<div class="custom-price"><p>Giá bán: ';
$price .= the_field('gia_ban');
echo '</p></div>';
return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'cw_change_product_price_display' );
add_filter( 'woocommerce_cart_item_price', 'cw_change_product_price_display' );

14. Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng trong trang cảm ơn

add_action( 'woocommerce_thankyou', 'adding_customers_details_to_thankyou', 10, 1 );
function adding_customers_details_to_thankyou( $order_id ) {
    // Only for non logged in users
    if ( ! $order_id || is_user_logged_in() ) return;

    $order = wc_get_order($order_id); // Get an instance of the WC_Order object

    wc_get_template( 'order/order-details-customer.php', array('order' => $order ));
}

15. Tự động hiển thị thanh nhập mã Coupon

add_action( 'wp_footer', 'woocommerce_show_coupon', 99 );
function woocommerce_show_coupon() {
echo '
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
$(\'.checkout_coupon\').show();
});
</script>
';
}

Đang cập nhật thêm…

Với những đoạn code tùy biến trên đây sẽ giúp bạn chỉnh sửa website bán hàng một cách dễ dàng nhất. Chúc bạn học Woocommerce hiệu quả với bài viết này.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *