Phương thức position() trong jQuery

position() jQuery dùng để xác định vị trí tọa độ của một phần tử nào đó được tính từ phía trên cùng hoặc bên trái của phần tử cha.

Cú pháp:

jQuery(selector).position();

Ví dụ:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
<script> 
jQuery(document).ready(function(){ 
  jQuery("button").click(function(){ 
    var x = jQuery(".vitri").position(); 
    alert("Top position: " + x.top + " Left position: " + x.left); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p class="vitri">Xin chào bạn!</p> 
<button>Nhấp vào đây</button> 
</body> 
</html> 

 

Khi nhấp chuột vào button bạn sẽ nhận được một hộp cảnh báo vị trí của đoạn văn bản.

position-jquery

Với phương thức .position() khi dùng trong jQuery bạn sẽ hoàn toàn có thể biết được vị trí của một phần tử HTML nào đó. Từ đó áp dụng để tạo ra các chức năng cho website.

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…