Hàm Explode, Implode trong PHP và cách sử dụng

Khi học lập trình PHP bạn sẽ gặp rất nhiều hàm liên quan đến chuỗi và mảng. Hôm nay mình sẻ một hàm cũng thường được sử dụng khi sử dụng PHP đó là hàm explode(). Hàm Explode trong PHP Với Explode()…

Cách học code hiệu quả trong 1 tháng cho Newbie

Cách học code hiệu quả trong 1 tháng cho Newbie

Chỉ với vài từ thì không thể nói hết những ứng dụng của lập trình mang lại. Mỗi ngôn ngữ lại có nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn như để xây dựng website thì cần biết HTML, CSS, JavaScript, PHP,…

Hiển thị dữ liệu trong Database bằng CakePHP

Chức năng thêm thành viên bằng CakePHP

Khi học CakePHP bạn có thể dễ dàng làm việc với Cơ sở dữ liệu (Database). Bằng cách thêm các chức năng thêm, sửa, xoá và cập nhật. Trong bài viết này bạn sẽ được hướn dẫn xây dựng chức…