jQuery Selectors – Chọn phần tử trong Jquery

jQuery Selectors cho phép bạn chọn và thao tác phần tử HTML. Các phần tử đó có thể là name, id, classes, types, attributes… Tất cả các bộ chọn Selector trong jQuery đều bắt đầu bằng ký hiệu đô la và dấu ngoặc đơn: $().

Chọn theo phần tử

Ví dụ:

Qua ví dụ đó bạn sẽ thấy jQuery đầu tiên chọn Button lắng nghe sự kiện click chuột. Khi người dùng nhấp chuột thì tiếp tục chọn phần tử <p> để ẩn đi.

Chọn theo ID

Khi chọn theo id sẽ thêm dấu thăng ‘#’ phía trước. Có dụng như thế này:

$(“#test”)

Chọn theo Class

Chọn theo class sẽ thêm dấu chấm ‘.’ ở phía trước phần tử.

$(“.test”)

Ngoài ra còn có một số lựa chọn khác nữa:

  • $(“*”): Chọn tất cả phần tử
  • $(this): Chọn phần tử hiện tại
  • $(“p.demo”): Chọn phần tử p trong class demo
  • $(“ul li:first”): Chọn phần tử đầu tiên li
  • $(“[href]”): Chọn phần tử thuộc tính href
  • $(“.intro,.demo”): Chọn phần tử class là intro và demo cùng một lúc

Kết luận: jQuery Selectors là một phần kiến thức căn bản đối với người mới tìm hiểu. Qua đây bạn đã biết cách sử dụng bộ chọn với ngôn ngữ jQuery. Tuy đơn giản nhưng không nên bỏ qua.

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…