Hiển thị dữ liệu từ Database bằng jQuery

Lại một bài viết nữa dành cho những ai đang tìm hiểu về jQuery đó là hiển thị danh sách dữ liệu ra trình duyệt.

Đây là bài tập tương đối đơn giản nhưng nó cũng khá hữu ích để áp dụng cho một vài chức năng trên website.

Nào cùng bắt đầu thôi!

Bước 1: Tạo một tập tin là index.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>

<button id="showData">Dữ liệu</button>

<div id="data-table"></div>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
  $(document).on('click','#showData',function(e){
   $.ajax({  
    type: "GET",
    url: "data.php",       
    dataType: "html",         
    success: function(data){          
      $("#data-table").html(data); 
      
    }
  });
});
</script>
</body>
</html>

Bước 2: Lấy dữ liệu bằng MySQL đặt tên file là data.php

<table border="1">
<tr>
<td>
  Users
</td>
<td>
  Password
</td>
</tr>
  
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "test";

// tạo kết nối
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// kiểm kết nối
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT username,password FROM admin";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
// Load dữ liệu lên website
while($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo '<tr>';
echo "<td>". $row["username"]."</td>";
echo "<td>". $row["password"]."</td>";
}
} else {
echo "0 results";
}
$conn->close();

?>
</tr>
</table>

Hiển thị dữ liệu từ Database bằng jQuery

Sau khi nhấp vào button dữ liệu một nó sẽ hiển thị ra danh sách các cột ở trên cơ sở dữ liệu ra ngoài.

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…