.hasClass() trong jQuery

.hasClass() là phương thức hữu ích khi bạn muốn dùng để kiểm tra một phần tử HTML. Vậy cụ thể hasClass trong jQuery là gì và dùng để làm gì hãy đọc tiếp bài này.

Khái niệm .hasClass() jQuery

.hasClass được sử dụng để kiểm tra phần tử có chứa class hay không. Giá trị trả về sẽ là true hoặc false.

Nếu là true thì phần tử đó chứa class. Ngược lại false là không có.

Cách sử dụng hasClass()

Cú pháp:

jQuery(selector).hasClass(classname);

Selector là tên phần tử muốn kiểm tra.

Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ví dụ HasClass</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
jQuery(function($){
  $('div').each(function(){
    var ktClass = $(this).hasClass('testclass');
    if(ktClass){
      $(this).append('<span> - thành phần có class="testclass"</span>');
    }
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="testclass">Thành phần div</div>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Kết quả:

Thành phần div - thành phần có class="testclass"
Thành phần div

Kết thúc bài viết này bạn đã biết được .hasClass jQuery là gì rồi đúng không. Nó sẽ được sử dụng với các phương thức khác như addClass, removeClass vv…

Category:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *