.hasClass() trong jQuery

.hasClass() là phương thức hữu ích khi bạn muốn dùng để kiểm tra một phần tử HTML. Vậy cụ thể hasClass trong jQuery là gì và dùng để làm gì hãy đọc tiếp bài này.

Khái niệm .hasClass() jQuery

.hasClass được sử dụng để kiểm tra phần tử có chứa class hay không. Giá trị trả về sẽ là true hoặc false.

Nếu là true thì phần tử đó chứa class. Ngược lại false là không có.

Cách sử dụng hasClass()

Cú pháp:

jQuery(selector).hasClass(classname);

Selector là tên phần tử muốn kiểm tra.

Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ví dụ HasClass</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
jQuery(function($){
  $('div').each(function(){
    var ktClass = $(this).hasClass('testclass');
    if(ktClass){
      $(this).append('<span> - thành phần có class="testclass"</span>');
    }
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="testclass">Thành phần div</div>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Kết quả:

Thành phần div - thành phần có class="testclass"
Thành phần div

Kết thúc bài viết này bạn đã biết được .hasClass jQuery là gì rồi đúng không. Nó sẽ được sử dụng với các phương thức khác như addClass, removeClass vv…

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…