Hàm substr trong PHP

Hàm substr được sử dụng để làm việc với chuỗi ở trong PHP. Một ví dụ đơn giản là khi bạn có tiêu đề hay mô tả quá dài thì lúc này cần dùng tới substr để cắt bớt ký tự đi. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng của nó.

Substr() PHP là một hàm dùng để trích xuất một phần chuỗi và phụ thuộc vào tham số truyền vào.

Cú pháp:

substr( $str, $start, $lent);

Giải thích:

  • $str: Đây là chuỗi đầu vào
  • $start: Vị trí bắt đầu cắt chuỗi
  • $lent: Đây là độ dài chuỗi con tính từ $start. Nếu như $start là một số âm (-), thì lúc này vị trí bắt đầu sẽ tính từ cuối chuỗi quay trở lại. Khi độ dài của chuỗi nhỏ hơn giá trị $start, giá trị trả về sẽ là FALSE.

Ví dụ:

<?php 
$str = "Day la chuoi ban dau";
$start = 0;
$lent = 20;
$result = substr( $str, $start, $lent);
echo $result;
?>

Hoặc cũng có thể viết ngắn gọn hơn

$result = substr( 'Day la chuoi van ban', 0, 10);

Kết quả trả về sẽ là:

Day la chu

Trường hợp $start giá trị âm

$start = -10;

Kết quả là:

oi ban dau

Như vậy là qua bài học này bạn đã biết được Hàm substr trong PHP và cách sử dụng như thế nào rồi đấy. Nó sẽ thường sử dụng khi bạn xây dựng một website bằng PHP vì vậy không nên bỏ qua nhé!