Hàm substr trong PHP

Hàm substr được sử dụng để làm việc với chuỗi ở trong PHP. Một ví dụ đơn giản là khi bạn có tiêu đề hay mô tả quá dài thì lúc này cần dùng tới substr để cắt bớt ký tự đi. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng của nó.

Substr() PHP là một hàm dùng để trích xuất một phần chuỗi và phụ thuộc vào tham số truyền vào.

Cú pháp:

substr( $str, $start, $lent);

Giải thích:

  • $str: Đây là chuỗi đầu vào
  • $start: Vị trí bắt đầu cắt chuỗi
  • $lent: Đây là độ dài chuỗi con tính từ $start. Nếu như $start là một số âm (-), thì lúc này vị trí bắt đầu sẽ tính từ cuối chuỗi quay trở lại. Khi độ dài của chuỗi nhỏ hơn giá trị $start, giá trị trả về sẽ là FALSE.

Ví dụ:

<?php 
$str = "Day la chuoi ban dau";
$start = 0;
$lent = 20;
$result = substr( $str, $start, $lent);
echo $result;
?>

Hoặc cũng có thể viết ngắn gọn hơn

$result = substr( 'Day la chuoi van ban', 0, 10);

Kết quả trả về sẽ là:

Day la chu

Trường hợp $start giá trị âm

$start = -10;

Kết quả là:

oi ban dau

Như vậy là qua bài học này bạn đã biết được Hàm substr trong PHP và cách sử dụng như thế nào rồi đấy. Nó sẽ thường sử dụng khi bạn xây dựng một website bằng PHP vì vậy không nên bỏ qua nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…