Hàm gọi lại (Callback) trong jQuery

Trong ngôn ngữ JavaScript các đoạn mã sẽ được thực thi từ trên xuống dưới. Sau khi kết thúc nó sẽ tiếp túc chạy các đoạn tiếp theo. Đối với các hiệu ứng điều này sẽ gây ra lỗi và làm cho kết quả không như mong muốn.

Vì vậy lúc này chúng cần sử dụng Hàm gọi lại (Callback). Nó có tác dụng gọi lại đã vừa thực thi xong.

Cú pháp:

$(selector).hide(speed,callback);

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("h2").hide("slow", function(){
alert("Văn bản đã bị ẩn đi!");
});
});
});
</script>
</head>
<body>

<button>Nhấp để ẩn</button>

<h2>Đây là đoạn văn bản</h2>

</body>
</html>

Kết luận: Callback jQuery tương đối đơn giản đúng không nào. Tuy nhiên bạn sẽ thường xuyên gặp khi làm việc với nó.