Hàm Date() & Time() trong PHP

Một phần kiến thức trong lập trình PHP căn bản đó là xử lý thời gian, ngày, tháng với hàm Date() và Time(). Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Date và Time một cách dễ dàng.

ham-date-time-trong-php

Hàm Date() trong PHP và cách sử dụng

Cú pháp:

date( $format, $timestamp);

$format: định dạng biến trả vể

$timestamp: là số nguyên Unix timestamp. nếu để trống nó sẽ lấy về thời gian hiện tại.

Các kiểu Format:

h: Trả về giờ trong ngày kiểu 12h
H: Trả về giờ trong ngày kiểu 24h
i: Trả về phút trong giờ
s: Trả về số giây trong phút
d: trả về ngày trong tháng(từ 1- đến31)
j: Trả về ngày trong tháng, nhưng nếu ngày<10 sẽ không hiển thị số 0
D: Trả về định dạng thứ trogn tuần bằng tiếng anh viết tắt
l: Trả về đầy đủ thứ trong tuần (tiếng anh)
m: Trả về tháng trong năm (từ 1 đến 12)
M: Trả về tháng trong năm nhưng bằng tiếng anh viết tắt
y: Trả về 2 số cuối cùng của năm
Y: trả về đầy đủ 4 số của năm

Ví dụ:

<?php
echo date('H:i:s d-m-Y');
?>

Khi bạn chạy đoạn code trên nó sẽ xuất ra giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm.

Các kiểu viết giờ, tháng, năm khác:

<?php
echo date("h:i:s") . "<br>";
echo date("F d, Y h:i:s A") . "<br>";
echo date("h:i a");
?>

ham-date-trong-php

Hàm Time() trong PHP

Hàm time() PHP sẽ lấy thời gian về thời điểm hiện tại. Nó sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970.

Cú pháp:

time()

Ví dụ:

<?php
// 7 ngày; 24 giờ; 60 phút; 60 giây
$nextWeek = time() + (7 * 24 * 60 * 60);

echo 'Hôm nay: '. date('Y-m-d') ."<br>";
echo 'Tuần tới: '. date('Y-m-d', $nextWeek) ."<br>";
?>

ham-time-trong-php

Kết thúc bài học này bạn đã hiểu 2 hàm date() và time() để lấy lấy ngày giờ hiện tại trong PHP chưa nào? Trong những bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức PHP hay nhất mời bạn cùng tiếp tục theo dõi tại Quach Quynh blog nhé!

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…