Hàm Date() & Time() trong PHP

Một phần kiến thức trong lập trình PHP căn bản đó là xử lý thời gian, ngày, tháng với hàm Date() và Time(). Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Date và Time một cách dễ dàng.

ham-date-time-trong-php

Hàm Date() trong PHP và cách sử dụng

Cú pháp:

date( $format, $timestamp);

$format: định dạng biến trả vể

$timestamp: là số nguyên Unix timestamp. nếu để trống nó sẽ lấy về thời gian hiện tại.

Các kiểu Format:

h: Trả về giờ trong ngày kiểu 12h
H: Trả về giờ trong ngày kiểu 24h
i: Trả về phút trong giờ
s: Trả về số giây trong phút
d: trả về ngày trong tháng(từ 1- đến31)
j: Trả về ngày trong tháng, nhưng nếu ngày<10 sẽ không hiển thị số 0
D: Trả về định dạng thứ trogn tuần bằng tiếng anh viết tắt
l: Trả về đầy đủ thứ trong tuần (tiếng anh)
m: Trả về tháng trong năm (từ 1 đến 12)
M: Trả về tháng trong năm nhưng bằng tiếng anh viết tắt
y: Trả về 2 số cuối cùng của năm
Y: trả về đầy đủ 4 số của năm

Ví dụ:

<?php
echo date('H:i:s d-m-Y');
?>

Khi bạn chạy đoạn code trên nó sẽ xuất ra giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm.

Các kiểu viết giờ, tháng, năm khác:

<?php
echo date("h:i:s") . "<br>";
echo date("F d, Y h:i:s A") . "<br>";
echo date("h:i a");
?>

ham-date-trong-php

Hàm Time() trong PHP

Hàm time() PHP sẽ lấy thời gian về thời điểm hiện tại. Nó sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970.

Cú pháp:

time()

Ví dụ:

<?php
// 7 ngày; 24 giờ; 60 phút; 60 giây
$nextWeek = time() + (7 * 24 * 60 * 60);

echo 'Hôm nay: '. date('Y-m-d') ."<br>";
echo 'Tuần tới: '. date('Y-m-d', $nextWeek) ."<br>";
?>

ham-time-trong-php

Kết thúc bài học này bạn đã hiểu 2 hàm date() và time() để lấy lấy ngày giờ hiện tại trong PHP chưa nào? Trong những bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức PHP hay nhất mời bạn cùng tiếp tục theo dõi tại Quach Quynh blog nhé!