Cách xoá bỏ chữ Category trong đường dẫn WordPress

Trong WordPress theo mặc định trên đường dẫn (URL) của danh mục sẽ xuất hiện chữ category. Đối với Seo nếu để URL quá dài sẽ không tốt. Hơn nữa khi bỏ chữ category sẽ sẽ chuyên mục hiệu quả hơn.

Cấu trúc sẽ có dạng như thế này:

https://quachquynh.com/category/wordpress/

Sau khi thực hiện URL sẽ ngắn gọn hơn:

https://quachquynh.com/wordpress/thu-thuat/

Với những cách dưới đây sẽ giúp bạn bỏ chữ Category trong WordPress nhanh nhất. Kể cả khi không biết code vẫn có thể làm được.

Cách xoá bỏ chữ Category trong đường dẫn (URL) WordPress

1. Dùng Yoast Seo

Khi dùng WordPress Yoast Seo là plugin được lựa chọn hàng đầu. Bởi nó rất tốt trong việc tối ưu Seo. Bạn có thể dùng để loại bỏ Category dễ dàng.

Bước 1: Nhấp vào Seo => Search Apperance

Cách xoá bỏ chữ Category trong WordPress

Nhấp vào Taxonomies

Bỏ chữ Category trong WordPress

Kéo xuống dưới Category URLs => Remove

Cách xoá Category trong WordPress

Cuối cùng ấn Save changes để lưu lại.

2. Dùng file .htaccess

Mở file .htaccess cũng bằng Yoast Seo => Tools => File editor

Cách xoá chữ Category trong WordPress

Thêm đoạn code này xuống dưới cùng file => Lưu lại.

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.tenmiencuaban.com/$1 [R=301,L]
Cách xoá chữ Categorie trong WordPress

3. Dùng file functions.php

Vào Appearance => Editor tìm file functions.php cho đoạn code này xuống dưới cùng

/* xóa đường link category trong đường dẫn */
function bt_category_link($link) {
  return str_replace('/category/', '/' , $link);
}
add_filter('category_link', 'bt_category_link');

Cách xóa Category Title trong WordPress

Khi ghé thăm chuyên mục nào sẽ thấy xuất hiện chữ Category ở phía trước. Bạn xoá nó bằng cách vào file functions.php thêm đoạn code này xuống dưới cùng

function prefix_category_title( $title ) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  }
  return $title;
}
add_filter( 'get_the_archive_title', 'prefix_category_title' );

Khá đơn giản phải không! Chỉ chưa đấy 5 phút bạn đã loại bỏ chữ Category khỏi đường dẫn chuyên mục trong WordPress rồi đấy.