Trong tất cả các Theme mặc định ở trang chủ nó sẽ gọi post hoặc page ra ngoài. Chính vì vậy khi thiết kế theme WordPress bạn cũng cần viết code cho single.php và page.php. Khi bạn vào Apperance => Editor trong WordPress sẽ thấy 2 file này được đặt tên là Single Post, Single Page.

Code file single.php:

<?php get_header(); ?>
<div class="container">
<div class="row main">
<div class="col-sm-8 content">

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<?php get_template_part( 'template-parts/content', 'single' ); ?>

<?php endwhile;?>
</div>

<div class="col-sm-4 sidebar">
<?php get_sidebar(); ?>
</div>
</div>
</div>

<?php get_footer(); ?>

Trong file này bạn sẽ thấy một đoạn

<?php get_template_part( ‘template-parts/content’, ‘single’ ); ?>

Có chức năng gọi file content (Hiển thị nội dung) với hàm get_template_part. Mình sẽ nói rõ hơn về hàm này trong bài viết sau.

Code file page.php:

Cũng tương tự như single.php nhưng bạn sẽ thay

template-parts/content’, ‘single thành template-parts/content’, ‘page’

Sau khi tạo 2 file này vẫn chưa hiển thị được nội dung chi tiết của bài viết. Tiếp theo bạn sẽ phải tạo ra thêm file content-single.php và content-page.php trong thư mục tempalte-parts.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *