Đường dẫn thân thiện với Seo sẽ giúp cho công cụ tìm kiếm xếp hạng trên hơn. URL tối ưu sẽ có dạng như thế này tao-url-than-thien-voi-seo-trong-laravel. Trong Laravel bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy ngay sau khi xem xong hướng dẫn này.

Đọc trước: Thêm bài viết trong Laravel

Bước 1: Tạo Controller với tên là ArticleController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use DB;
class ArticleController extends Controller
{
  public function detail($url){
    $data = DB::table('posts')->select('title','url','content','image')->where('url',$url)->get();
    return view('single')->with('viewdata', $data);
  }
}
 • Đoạn mã này sẽ lấy dữ liệu từ Database tại bảng posts thông qua lệnh DB::table(‘posts’).
 • return view(‘single’): thông tin phản hồi sẽ được hiển thị ở trang single.php. Vì khi nhấp vào URL xem chi tiết nó sẽ được chuyển tới file này.
 • viewdata: Biến này sẽ được sử dụng trong vòng lặp foreach hiển thị nội dung

Bước 2: Viết đường dẫn URL cho liên kết tại trang chủ

@foreach($viewdata as $data)
  <div class="item">
  <img src="{{ asset('/uploads/'.$data->image) }}" alt="" title="">
  <h2><a href="{{ url('/') }}/post/{{$data->url}}">{{ $data->title }}</a></h2>
  {{ $data->content }}
  </div>
@endforeach
 • {{ url(‘/’) }}: Đây là đường dẫn gốc của website
 • /post/: đường dẫn được thêm vào, bạn sẽ thay đổi theo ý của mình nhưng nó sẽ phải khớp với routes
 • {{$data->url}}: dữ liệu sẽ được lấy tại cột URL. Bạn xem bài trước sẽ hiểu rõ hơn.

Bước 3: Thêm routes tại web.php

Route::get('/post/{url}/', 'App\Http\Controllers\[email protected]');

Đoạn này sẽ lấy dữ liệu theo đường dẫn. Khi người dùng nhấp vào URL dạng http://domain.com/post/duong-dan-bai-viet/ thì nó sẽ chạy tới file ArticleController, tiếp theo đó function detail sẽ request dữ liệu từ Database rồi truyền sang single.php để hiển thị thông tin.

Kết luận: Chức năng tạo đường dẫn tối ưu cho Seo trong Laravel chỉ với 3 bước đơn giản thôi. Thực hiện xong công việc này sẽ khiến công cụ tìm kiếm đánh giá tốt hơn thay vì hiển thị các URL thông thường.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *