Tạo chức năng tìm kiếm trong PHP

Sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ xây dựng được chức năng tìm kiếm đơn giản trong PHP. Truy vấn sẽ thực thi tìm kiếm các từ khóa giống như từ mà bạn đang tìm kiếm bằng cách sử dụng LIKE. Vậy cách thực hiện như thế nào hãy xem chi tiết bài này của mình.

Công việc khá đơn giản bạn chỉ cần tạo ra một tập tin là search.php với nội dung như sau

<form action="" method="post">
<input type="text" name="search">
<input type="submit" name="submit" value="Search">
</form>
<?php
$servername='localhost';
$username='root'; // User mặc định là root
$password='';
$dbname = "data"; // Cơ sở dữ liệu
$conn=mysqli_connect($servername,$username,$password,$dbname);
if(!$conn){
die('Không thể kết nối Database:' .mysql_error());
}

  if(ISSET($_POST['submit'])){
    $keyword = $_POST['search'];
?>
<div>
  <h2>Kết quả</h2>
  <?php

    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM `posts` WHERE `title` LIKE '%$keyword%' ORDER BY `title`") or die(mysqli_error());
    while($fetch = mysqli_fetch_array($query)){
  ?>
    <?php echo $fetch['title']?>
    <p><?php echo substr($fetch['content'], 0, 100)?>...</p>
  <?php
    }
  ?>
</div>
<?php
  }
?>

Với đoạn mã nó sẽ hoạt động như sau:

 • Đầu tiên dữ liệu đưa vào input và lấy từ name=”search”
 • if(ISSET($_POST[‘submit’])) sẽ kiểm tra button xem người dùng đã nhấp chuột chưa
 • Nếu nhấp chuột thì dữ liệu được truyền từ name là search sang một biến $keyword
 • Sử dụng mệnh đề LIKE ‘%$keyword%’ nó sẽ tìm bất kỳ giá trị nào bằng với $keyword
 • Cuối cùng sử dụng vòng lặp để in dữ liệu đã tìm thấy lên màn hình
 • SELECT * FROM `posts` là bảng posts trên Database bạn phải điền đúng
 • WHERE `title`: title là cột trong CSDL

form-tim-kiem-trong-php

Đây là bài tập đơn giản nhưng qua đây bạn sẽ hiểu được cách sử dụng mệnh đề LIKE để tìm kiếm trong PHP và MySQL. Sau khi làm xong bài này bạn sẽ xây dựng nên chức năng phức tạp hơn bằng cách kết hợp jQuery,