Tạo chức năng thêm bài viết bằng Codeigniter

Tiếp tục chuỗi series học Codeigniter hôm nay bạn sẽ được hướng dẫn tạo chức năng thêm bài viết bằng Codeigniter. Nhưng để hiểu được bài này trước tiên bạn cần tham khảo 2 bài viết:

Các bước xây dựng chức năng thêm bài viết với Codeigniter

Tạo cơ sở dữ liệu với lệnh MySQL:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `posts` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`title` varchar(100) NOT NULL,
`url` varchar(100) NOT NULL,
`content` text(3000) NOT NULL,
`image` varchar(500) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

1. Trước tiên bạn cần tạo ra một tập tin Post_Controller.php (Tại C:\xampp\htdocs\myproject\application\controllers) với đoạn mã:

<?php 
class Post_Controller extends CI_Controller 
{
	public function __construct()
	{
	/*call CodeIgniter's default Constructor*/
	parent::__construct();
	
	/*load database libray manually*/
	$this->load->database();
	
	/*load Model*/
	$this->load->model('Post_Model');
	}
    /*Insert*/
	public function savedata()
	{
		/*load registration view form*/
		$this->load->view('post_add');
	
		/*Check submit button */
		if($this->input->post('save'))
		{
		
		$title=$this->input->post('title');
		$url=$this->input->post('url');
		$content=$this->input->post('content');
		$image=$this->input->post('image');
		
		$this->Post_Model->saverecords($title,$url,$content,$image);	
		echo "Records Saved Successfully";
		}
	}
	
}
?>

2. Tạo file Post_Model.php (Tại C:\xampp\htdocs\myproject\application\models)

<?php
class Post_Model extends CI_Model
{
/*Insert*/
function saverecords($title,$url,$content,$image)
{

$query="insert into posts values('','$title','$url','$content', '$image')";
$this->db->query($query);
}

}

3. Tạo view với file post_add.php (Tại C:\xampp\htdocs\myproject\application\views)

<!DOCTYPE html> 
<html>
<head>
<title>Thêm bài viết</title>
</head>
 
<body>
	<form method="post">
		<table width="600" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5">
 <tr>
  <td width="230">Tiêu đề </td>
  <td width="329"><input type="text" name="title"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>URL </td>
  <td><input type="text" name="url"/></td>
 </tr>
  <tr>
  <td>Content </td>
  <td><textarea name="content" id="content" placeholder="Đây là nội dung..." class="noidung" rows="10" cols="80"></textarea></td>
 </tr>
  <tr>
  <td>Ảnh </td>
  <td><input type="text" name="image"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="save" value="Save Data"/></td>
 </tr>
</table>
 
	</form>
</body>
</html>

them-bai-viet-bang-codeigniter

Cuối cùng vào đường dẫn http://localhost/myproject/index.php/Post_Controller/savedata trên trình duyệt để tiến hành thêm bài viết vào.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments