Wordpress Căn Bản

  • the_excerpt-1

    Cách tạo Readmore trong WordPress

    Khi hiển thị bài viết trong WordPress ở trang chủ hay trang chuyên mục thông thường chỉ hiển hình ảnh, tiêu đề và một đoạn mô tả ngắn. Đoạn mô tả đó sẽ dùng hàm…