php-16

Public, Private, Protected trong PHP

Tiếp tục chuỗi Series về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 phạm vi giới hạn quyền truy cập đó là Public, Private và Protected.…

php-12

Hàm __construct và __destruct trong PHP

Khi học lập trình hướng đối tương (OOP) trong PHP bạn sẽ gặp phải hai hàm __construct và __destruct. Vậy làm thế nào để viết và sử dụng chúng? Hãy tham khảo những ví dụ…