laravel-1

Hướng dẫn viết chương trình đầu tiên trong Laravel

Trong ví dụ này bạn sẽ được hướng dẫn viết chương trình đầu tiên trong Laravel Framework để in ra dòng chữ “Xin chào!”. Bạn sẽ lần lượt thực hiện 2 bước như sau: Bước…