hover

  • jquery-2

    .hover() trong jQuery

    Trong CSS thuộc tính hover đã quá quen thuộc. Khi rê chuột vào một phần tử HTML nào đó chẳng hạn như thẻ a thì màu sắc thay đổi. jQuery cũng tương tự nó sẽ…