align

  • text-align

    Thuộc tính text-align trong CSS

    Khi làm việc với văn bản trong CSS có nhiều thuộc tính. Trong đó text-align có độ phổ biến cao. Nếu bạn đang học về CSS thì chắc chắn rằng không thể bỏ qua nó.…