Model trong Cakephp 4

Model đóng vai trò kết nối với Database. Mọi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sẽ đi qua Model. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về truy cập cơ sở dữ liệu & ORM trong Cakephp 4.

Bước 1: Truy cập vào src /Model /Table/ tạo ra một file là ArticlesTable.php

<?php
namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;

class ArticlesTable extends Table
{
}
Mọi Model đều được kế thừa từ Table.

Để chỉ định tên bảng muốn lấy dữ liệu dùng setTable()

public function initialize(array $config): void
    {
        $this->setTable('admin');
    }

Đặt khóa chính cho bảng

$this->setPrimaryKey('id');

Để hiểu hơn về cách vận hành của MVC thì bạn cũng nên tham khảo lại bài Tạo Controller trong Cakephp 4. Và kết nối Controller với Model lại với nhau xem kết quả như thế nào nhé.