Trong ví dụ này bạn sẽ được hướng dẫn viết chương trình đầu tiên trong Laravel Framework để in ra dòng chữ “Xin chào!”. Bạn sẽ lần lượt thực hiện 2 bước như sau:

Bước 1: Sửa file web.php (Truy cập theo C:\xampp\htdocs\blog\routes)

Đối welcome thành myproject

Route::get('/', function () {
return view('myproject');
});

Bước 2: Tại thư mục views (C:\xampp\htdocs\blog\resources\views) bạn tạo ra một tập tin là myproject.blade.php

Route::get('/', function () {
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ app()->getLocale() }}">
<head>
<title>Xin chào!</title>
</head>
<body>
<h1>Đây là chương trình đầu tiên của tôi</h1>
</body>
</html>

Cuối cùng truy cập vào http://localhost/blog/public/ bạn sẽ thấy trình duyệt in ra dòng chữ Đây là chương trình đầu tiên của tôi.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *