Hàm unset() là gì trong PHP?

Khi bạn muốn loại bỏ một hoặc nhiều biến truyền vào thì cần dùng tới hàm unset(). Nó cũng được sử dụng để loại bỏ phần tử xác định ở trong mảng.

Cú pháp:

unset( $var);

Hoặc

unset ($var1, $var2.... )

Ví dụ:

<?php
$var='quachquynh.com';
echo 'Khi chưa dùng hàm unset() giá trị $var là : '. $var.'<br>';
unset($xyz);
echo 'Sau khi dùng hàm unset() giá trị $var là : '. $var;
?>
Sử dụng unset() PHP để loại bỏ phần tử của mảng
$array = [
    "học php",
    "học html",
    "học css"
];
unset($array[1]);
echo "<pre>";
    print_r($array );
echo "</pre>";
Dùng hàm unset() loại bỏ nhiều biến một lúc
unset($array[1], $array[2]);
echo "<pre>";
    print_r($array );
echo "</pre>";

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *