Hàm strip_tags() trong PHP

Hàm strip_tags() là một hàm có sẵn trong ngôn ngữ PHP được dùng để tách một chuỗi khỏi HTML và các thẻ PHP.

Cú pháp:

strip_tags( $str, $allow );

Tham số:

  • $str: Đây là một tham số bắt buộc chỉ định chuỗi được kiểm tra.
  • $allow: Đây là một tham số tùy chọn chỉ định các thẻ được phép. Các thẻ này sẽ không bị xóa.

Ví dụ:

<?php
echo strip_tags("Xin chào các <b>bạn!</b>");
?>

Kết quả:

Xin chào các bạn!

Ví dụ 2:

<?php
echo strip_tags("Hello <b><i>World!</i></b>", "<b>");
?>

Kết quả:

Hello <b> World! </b>

Như vậy khi dùng hàm strip_tags() nó đã loại bỏ các thẻ HTML ra khỏi chuỗi ký tự. Với 2 ví dụ trên hi vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn cách thức hoạt động của hàm này.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *