Hàm strip_tags() trong PHP

Hàm strip_tags() là một hàm có sẵn trong ngôn ngữ PHP được dùng để tách một chuỗi khỏi HTML và các thẻ PHP.

Cú pháp:

strip_tags( $str, $allow );

Tham số:

  • $str: Đây là một tham số bắt buộc chỉ định chuỗi được kiểm tra.
  • $allow: Đây là một tham số tùy chọn chỉ định các thẻ được phép. Các thẻ này sẽ không bị xóa.

Ví dụ:

<?php
echo strip_tags("Xin chào các <b>bạn!</b>");
?>

Kết quả:

Xin chào các bạn!

Ví dụ 2:

<?php
echo strip_tags("Hello <b><i>World!</i></b>", "<b>");
?>

Kết quả:

Hello <b> World! </b>

Như vậy khi dùng hàm strip_tags() nó đã loại bỏ các thẻ HTML ra khỏi chuỗi ký tự. Với 2 ví dụ trên hi vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn cách thức hoạt động của hàm này.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…