Hàm preg_replace() trong php

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Hàm preg_replace(). Đây là là một hàm được tích hợp sẵn của PHP. Nó được sử dụng để thực hiện tìm kiếm và thay thế biểu thức chính quy.

Cú pháp:

preg_replace(patterns, replacements, input, limit, count)

Các tham số truyền vào:

patterntsYêu cầu. Chứa một biểu thức chính quy hoặc một mảng các biểu thức chính quy
replacementsYêu cầu. Một chuỗi thay thế hoặc một mảng các chuỗi thay thế
inputYêu cầu. Chuỗi hoặc mảng chuỗi mà các thay thế đang được thực hiện
limitKhông bắt buộc. Mặc định là -1, nghĩa là không giới hạn. Đặt giới hạn cho số lần thay thế có thể được thực hiện trong mỗi chuỗi
countKhông bắt buộc. Sau khi hàm được thực thi, biến này sẽ chứa một số cho biết có bao nhiêu thay thế đã được thực hiện

Ví dụ 1:

<?php
$string = "Doremon sinh năm 2100";
$result = preg_replace("([0-9]+)", "2000", $string);
print $result;
?>

Ví dụ 2:

$str = "tui iu bạn!";
$r = preg_replace("/tui/", "tôi", $str);
print $r;
?>

Ví dụ 3:

$str = 'Xin chào cả thế giới!';
$pattern = '/xin chào/i';
echo preg_replace($pattern, 'Hello', $str);
?>

Như bạn thấy trong cả 3 ví dụ trên thì chuỗi cần tìm để thay đều phải viết bằng biểu thức chính quy Regex. Nếu bạn chưa đọc hãy nên xem lại.

Với hàm preg_replace() nó sẽ sử dụng đối sánh cụm từ. Nó cũng khiến người ta dễ nhầm lẫn với hàm str_replace. Bài viết tiếp theo mình sẽ nói về str_replace cụ thể hơn.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *