Với mọi trang web đều phải có chức năng upload image lên đưa Database với mục đích thêm hình ảnh vào cơ sở dữ liệu MySQL. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách upload ảnh bằng PHP và MySQL với những đoạn code dễ hiểu đọc xong bạn hoàn toàn có thể làm được.

Với bài tập này bạn sẽ biết cách lưu đường dẫn ảnh vào Database và hiển thị bức ảnh lên trên website. Nào hãy bắt đầu thôi!

Hướng dẫn tạo upload file image PHP và MySQL

Bước 1: Bạn sẽ khởi tạo 4 file như trong hình

Upload file trong PHP
 • photo: dùng để lưu hình ảnh trên máy tính
 • connect.php; kết nối tới Database
 • style; thêm CSS để trang trí form
 • upload.php; file upload ảnh
 • xuly.php; xử lý ảnh sau khi upload

Tạo 1 cơ sở dữ liệu Database tên là ‘upload_image‘ => sau đó tạo bảng Table tên là images bằng paste đoạn MySQL vào Database

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `images` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`image` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

tao-file-upload-anh-bang-php-mysql-1

upload-file-trong-php-2

Bước 2: Tiếp theo bạn sẽ tạo một file upload.php

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Image Upload</title> 
<link rel="stylesheet" href="style.css"> 
</head> 
<body> 
<div id="content"> 
<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data"> 
<input type="hidden" name="size" value="1000000"> 
<input type="file" name="image"> 
<button type="submit" name="upload">POST</button>
<?php require "xuly.php"?>
</form> 
</div> 
</body> 
</html>

Bước 3: Tiếp theo sẽ tạo một file là xuly.php

<?php
include 'connect.php';
if (isset($_POST['upload'])) {
$errors= array();
$file_name = $_FILES['image']['name'];
$file_size = $_FILES['image']['size'];
$file_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
$file_type = $_FILES['image']['type'];
$file_parts =explode('.',$_FILES['image']['name']);
$file_ext=strtolower(end($file_parts));
$expensions= array("jpeg","jpg","png");
if(in_array($file_ext,$expensions)=== false){
$errors[]="Chỉ hỗ trợ upload file JPEG hoặc PNG.";
}
if($file_size > 2097152) {
$errors[]='Kích thước file không được lớn hơn 2MB';
}
$image = $_FILES['image']['name'];
$target = "photo/".basename($image);
$sql = "INSERT INTO images (image) VALUES ('$image')";
mysqli_query($conn, $sql);
if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $target)) {
echo '<script language="javascript">alert("Đã upload thành công!");</script>';
}else{
echo '<script language="javascript">alert("Đã upload thất bại!");</script>';
}
}
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM images");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Image Upload</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="content">
  
<?php
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "<div id='img_div'>";
echo "<img src='photo/".$row['image']."' >";
echo "</div>";
}
?>
</div>
</body>
</html>

Bước 4: Tạo file connect.php để kết nối database

<?php
$host ="localhost";
$uname = "root";
$pwd = '';
$db_name = "upload_image";
$conn = mysqli_connect($host, $uname, $pwd, $db_name);
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');
?>

Bước 5: Thêm file style.css

#content{
margin: 20px auto;
border: 1px solid #cbcbcb;
overflow: auto;
padding: 20px;
}
form{
margin: 20px auto;
}
form div{
margin-top: 5px;
}
#img_div{
padding: 5px;
border: 1px solid #cbcbcb;
float: left
}
#img_div:after{
content: "";
display: block;
clear: both;
}
#img_div img{
float: left;
margin: 5px;
width: 400px;
height: auto;
}

Sau khi tạo xong 4 file: thư mục photo trong máy tính, upload.php, xuly.phpconnect.php, style.css bạn thử chạy vào xem kết quả như thế nào.

Kết luận: Trên đây là code upload hình ảnh lên Database bằng PHP và MySQL, với bài hướng dẫn với các bước đơn giản trên hi vọng sẽ giúp bạn học thêm một chút kiến thức về lập trình PHP.

Đọc thêm: Cách lấy dữ liệu trong MySQL

25 Bình luận “Code upload ảnh bằng PHP và MySQL”

   1. Mình muốn upload hình cho sản phẩm mà sản phẩm của mình không có thuộc tính ảnh nên mình muốn chọn ảnh từ thư mục mình đã upload lên ấy ạ

     1. Là mình có bảng hình ảnh riêng bảng sản phẩm riêng và mình muốn khi thêm sản phẩm có thể chọn được hình ảnh từ bảng hình ảnh ấy ạ

 1. Cho mình thắt mắt cái này với. Mình chỉ xem được ảnh mỗi khi upload ảnh lên thôi ah. Ad xem có cách nào xem toàn bộ ảnh ko đã upload lên ko……

 2. Lỗi đây ad ơi…
  Giúp mình với…..

  Warning: move_uploaded_file(photo/sanPham.PNG): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\adminprogram\xuly.php on line 22

  Warning: move_uploaded_file(): Unable to move “C:\xampp\tmp\php942C.tmp” to “photo/sanPham.PNG” in C:\xampp\htdocs\adminprogram\xuly.php on line 22

 3. Mình ko upload được ảnh nào trong thư mục của mình . Mình đã thử tất cả loại ảnh(jpg,PNG,webp) đều ko được. Mình thua code bạn rồi đó ad…….Mong ad rep mình với.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *