Code thêm, sửa, xóa, update trong Laravel

Sau khi xây dựng chức năng chức năng Login trong Laravel xong bạn đã tạo ra một danh sách thành viên trên cơ sở dữ liệu MySQL. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện vì vẫn còn thiếu thêm, sửa, xóa và update. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo thêm các chức năng kể trên.

Bước 1: Sẽ tạo các route trong web.php dẫn tới function tương ứng

Route::get('users', 'App\Http\Controllers\[email protected]_list')->name('users');
Route::get('create', 'App\Http\Controllers\[email protected]')->name('create');
Route::post('insert', 'App\Http\Controllers\[email protected]')->name('insert');
Route::get('edit/{id}', 'App\Http\Controllers\[email protected]')->name('edit');
Route::post('update/{id}', 'App\Http\Controllers\[email protected]')->name('update');
Route::get('delete/{id}', 'App\Http\Controllers\[email protected]')->name('delete');

Bạn cần phải đặt tên cho route đó để khi truyền dữ liệu dễ dàng hơn.

Bước 2: Tạo BlogController.php với các function

<?php

namespace App\Models; 
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use DB;

class BlogController extends Controller {
  // ================== THÊM THÀNH VIÊN
  public function create()
  {
    return view('register');
  }

  public function insert(Request $request) {
    $this->validate(request(), [
      'username' => 'required',
      'password' => 'required'
    ]);
    
    BlogModel::create(request(['username', 'password']));
    echo '<script language="javascript">alert("Thêm thành viên thành công!");</script>';
  }
  
  public function users_list(){
    $value=DB::table('users')->get();
    return view('users')->with('viewdata', $value);
  }

  public function edit(Request $request,$id) {
  	$data = DB::table('users')->find($id); 
  	return view('edit',compact('data')); 
  }

  public function update(Request $request, $id)
  	{
  	$data = BlogModel::find($id);
    $data->username = $request->username;
    $data->password = $request->password;
    $data->save();
    echo '<script language="javascript">alert("Cập nhật thành viên thành công!");</script>';
  }

  public function delete(Request $request, $id) {
  	BlogModel::where('id',$id)->delete();
   	echo '<script language="javascript">alert("Xóa thành viên thành công!");</script>';
  }
}

Bước 3: Tạo file BlogModel.php

<?php

namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use DB;
class BlogModel extends Model
{
  protected $table = 'users';
  protected $fillable = ['id', 'username', 'password'];
  public $timestamps = false;
}

Bước 4: Tại view tạo 3 tập tin là home.blade.php , edit.blade.phpregister.blade.php

Code file home.blade.php xem tại đây

Code file edit.blade.php xem tại đây

Code file register.blade.php xem tại đây

Sau khi tạo xong các file trên bạn truy cập vào http://localhost/quachquynh/users hoặc nếu chưa remove /public/ thì thêm /public/users.

them-sua-xoa-laravel-1

Kết luận: Qua bài viết này bạn đã hiểu được cách tạo ra các chức năng thêm, sửa, xóa, update ở trong Laravel rồi. Nó không quá khó đúng không. Hãy để bình luận ở dưới nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *