Câu lệnh SELECT trong MySQL Server

Một trong những lệnh thường sử dụng trong cơ sở dữ liệu đó là SELECT. Nó được dùng để truy xuất dữ liệu từ các dòng, cột trong 1 hay nhiều bảng khác nhau. Cùng tìm hiểu về câu lệnh SELECT trong SQL Server qua bài viết này.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh SELECT trong MySQL

Ví dụ trong Database tên là data mình có 1 bảng member và trong member gồm có các cột gồm id, username, password, email, phone. Vậy làm thế nào để xuất dữ liệu đó ra trình duyệt?

lenh-select-trong-sql-server

Để làm được điều đó bạn sẽ dùng câu lệnh:

SELECT id, username, password, email, phone FROM member

Bây giờ bạn sẽ tạo 1 file tên là lenh_select.php với đoạn code như sau:

<?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "data"; // Kết nối cơ sở dữ liệu $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Dùng SELECT để truy xuất dữ liệu
$sql = "SELECT id, username, password, email, phone FROM member";
$result = $conn->query($sql);

if ($result) {
// Vòng lặp xuất dữ liệu trong cột
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo " | ".$row["id"];
echo " | ".$row["username"];
echo " | ".$row["password"];
echo " | ".$row["email"];
echo " | ".$row["phone"]."
";
}
} else {
echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

Sau đó dán link localhost/lenh_select.php lên trình duyệt và nhận được kết quả như sau:

lenh-select-trong-sql-server-1

Kết luận: Không quá phức tạp đúng không? Với lệnh SELECT này bạn có thể dùng để show thông tin thành viên đã đăng ký hoặc các bài viết trong cơ sở dữ liệu ra ngoài khi tạo website bằng ngôn ngữ PHP.

Tham khảo thêm bài viết tạo Form đăng ký bằng PHP để thêm user vào Database tại https://quachquynh.com/form-dang-ky-php/