Câu lệnh SELECT trong MySQL Server

Một trong những lệnh thường sử dụng trong cơ sở dữ liệu đó là SELECT. Nó được dùng để truy xuất dữ liệu từ các dòng, cột trong 1 hay nhiều bảng khác nhau. Cùng tìm hiểu về câu lệnh SELECT trong SQL Server qua bài viết này.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh SELECT trong MySQL

Ví dụ trong Database tên là data mình có 1 bảng member và trong member gồm có các cột gồm id, username, password, email, phone. Vậy làm thế nào để xuất dữ liệu đó ra trình duyệt?

lenh-select-trong-sql-server

Để làm được điều đó bạn sẽ dùng câu lệnh:

SELECT id, username, password, email, phone FROM member

Bây giờ bạn sẽ tạo 1 file tên là lenh_select.php với đoạn code như sau:

<?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "data"; // Kết nối cơ sở dữ liệu $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Dùng SELECT để truy xuất dữ liệu
$sql = "SELECT id, username, password, email, phone FROM member";
$result = $conn->query($sql);

if ($result) {
// Vòng lặp xuất dữ liệu trong cột
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo " | ".$row["id"];
echo " | ".$row["username"];
echo " | ".$row["password"];
echo " | ".$row["email"];
echo " | ".$row["phone"]."
";
}
} else {
echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

Sau đó dán link localhost/lenh_select.php lên trình duyệt và nhận được kết quả như sau:

lenh-select-trong-sql-server-1

Kết luận: Không quá phức tạp đúng không? Với lệnh SELECT này bạn có thể dùng để show thông tin thành viên đã đăng ký hoặc các bài viết trong cơ sở dữ liệu ra ngoài khi tạo website bằng ngôn ngữ PHP.

Tham khảo thêm bài viết tạo Form đăng ký bằng PHP để thêm user vào Database tại https://quynhweb.pro/form-dang-ky-php/

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…